Economische wijkaanpak

Economische wijkaanpak

Gemeenten willen dat iedereen ‘meedoet’ en een bijdrage aan de samenleving levert. Onze aanpak voor wijkgericht werken stimuleert de economische daadkracht in een wijk. Wijkbewoners en bedrijven leren deze meerwaarde te zien en benutten, de rol van de gemeente is stimulerend en activerend, wie aan de kant staat wordt uitgenodigd en verlokt om mee te doen.

De analyse

Hoe gaat het in de wijk?

Iedere wijk of kern heeft een eigen karakter, wat vinden bewoners, bedrijven en organisaties zelf van hun wijk? En anderen?

Vragen die door betrokkenen bij de wijk beantwoord kunnen worden zijn:

 • Wat is de kracht en de zwakte van de wijk?
 • Hoe veilig is de wijk?
 • Wat verbindt de wijk?
 • Wat verdeelt de wijk?
 • Welke partijen zijn betrokken of van belang? Is er win win mogelijk?
 • Wat is de economische motor?
 • Wat zijn economische kansen?
 • Welke sociale netwerken zijn er?
 • Hoe gezond is de wijk?
 • Hoeveel werk is er in de wijk? Betaald en vrijwillig…
 • Hoeveel werkloosheid is er en wat wordt er al aan gedaan?
 • Wat zijn de relaties van de wijk met haar omgeving?


Resultaat van de analyse is dat u met deze kennis keuzes kunt maken en prioriteiten kunt stellen. Ook het kiezen van de samenwerkingspartners, publiek en privaat is hierna essentieel. Door gezamenlijk korte en lange termijn doelen te stellen kunt u zich duurzaam als partijen aan elkaar verbinden.

De strategie

Wat voor eenheid willen wij zijn?

Welke kansen in de wijk gaan wij op korte en lange termijn benutten? Wat met de wijk in een groter verband?

Onze aanpak voor wijkgericht werken is gericht op resultaten op korte en lange termijn. Strategie bepaal je door duurzame verbanden te leggen en te onderhouden. De Vereniging Wijkgericht Werken Nederland stimuleert dat wijken en kernen landelijk op vele terreinen met elkaar samen gaan werken. Van inkoop tot nieuwbouw, van zorg tot het praktisch leren van elkaar.

Bij het bepalen van de strategie voor de wijk worden de duurzame samenwerkingspartners bij elkaar gebracht en wordt toegewerkt naar lange termijn afspraken op de belangrijkste thema’s.

Het beleid

Welke keuzes maken wij en voeren we ze betrouwbaar uit?

Wat willen we met de wijk bereiken? Hoe realistisch zijn onze plannen?

Het vertalen van landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid op wijkniveau vraagt een integratieslag. Waar liggen in de wijk de beleidsmatige prioriteiten? Per wijk/ kern kan een uitvoeringsparagraaf worden toegevoegd die het integrale beleid haalbaar en programmatisch vormgeeft. Op dit moment wordt ook de haalbaarheid getoetst en worden afspraken met samenwerkingspartners vastgelegd. Ook de organisatievorm kan tijdelijk of permanent worden samengesteld.

De uitvoering

Dit doen wij.

Samen resultaten boeken.

Het projectmatig organiseren en begeleiden van de uitvoering van wat is afgesproken is cruciaal.  De procesbegeleiding vanuit bestuur, management en betrokken partijen is ook essentieel. Daar waar uitvoering van meerdere nieuwe initiatieven in elkaar grijpt is het werken met een stuurgroep en een integrale projectstructuur gewenst. Daar waar uitvoering langdurig geïmplementeerd moet worden is een duurzame organisatorische inbedding vereist.

De evaluatie

Hoe staan we er nu voor?

Evalueren en de koers opnieuw bepalen.

Evalueren is bij langdurige processen en programma’s leerzaam. Het is als een schip dat zijn koers opnieuw bepaald met behulp van de positiebepaling op dat moment. Door vooraf afspraken te maken over wat op welk moment gemeten gaat worden, wordt evalueren een waardevol onderdeel van de cyclische en duurzame ontwikkeling van de wijk.